MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Versus

wernisaż:
15 lutego 2019 /piątek/
godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do:
9 marca 2019

Versus

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wystawę

VERSUS

WYSTAWA PRAC PEDAGOGÓW I REALIZACJI STUDENCKICH WYBRANYCH PRACOWNI KATEDRY INTERDYSCYPLINARNEJ WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

wernisaż: 15 lutego 2019 /piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 9 marca 2019

kurator: Rafał Boettner-Łubowski
Wystawa pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

UCZESTNICY/UCZESTNICZKI WYSTAWY „VERSUS”
MAGDALENA BIELAWSKA, RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI, MONIKA BYSZEWSKA, MAGDA CHOŁUJ, KARINA GRZEMSKA-CZEKALSKA, JOANNA HOFFMANN-DIETRICH, JOANNA IMIELSKA, AGNIESZKA KLARZAK, ANNA KRUPA, SEBASTIAN KRZYWAK, ADA KUSIAK, ANDRZEJ LEŚNIK, KATARZYNA MAĆKIEWICZ, BARBARA MELNYK, MAGDALENA PARNASOW-KUJAWA, ALEKSANDER RADZISZEWSKI, SONIA RAMMER, PIOTR SŁOMCZEWSKI, MAGDALENA STACHOWIAK, OLIWIA SZEPIETOWSKA, MARTYNA SZKUDLAREK, MICHALINA TARGOSZ, ALEKSANDRA WALCZAK, MARC TOBIAS WINTERHAGEN

VERSUS oznaczać może „konfrontację” i to właśnie zabarwienie znaczeniowe zacytowanego powyżej łacińskiego słowa – stało się powodem użycia go jako tytułu wystawy, zestawiającej ze sobą rozmaite postawy twórcze, ale przede wszystkim podejmującej próbę „wyważonej prezentacji” realizacji studenckich i prac artystów i artystek, prowadzących określone pracownie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wydział ten jest dynamicznie rozwijającą się jednostką, która posiada bogatą propozycję edukacyjno-artystyczną, a potencjał Wydziału tkwi w znacznej części, w ofercie jego pracowni artystycznych, działających w ramach wydziałowej Katedry Interdyscyplinarnej. Wspomniana Katedra skupia w swoim obrębie dwie pracownie rysunku, trzy pracownie malarstwa oraz pięć artystycznych pracowni specjalistycznych, łączących w swoich programach zagadnienia sztuki, nauki i teorii. Wystawa „Versus”, poprzez dokonanie koniecznych w takim przypadku wyborów i „uogólnień”, prezentuje specyfikę pięciu jednostek dydaktycznych dynamicznie działających w Katedrze Interdyscyplinarnej WEAiK UAP oraz, co niezwykle ważne, dostępnych i otwartych dla wszystkich studentów i studentek poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, jako pracownie wolnego wyboru. W takim kontekście warto zapewne chociaż w ogólnym wymiarze przedstawić profile zaprezentowanych na wystawie pracowni oraz specyfikę podejmowanych przez nie tropów edukacyjnych.

„Opowieść” tego rodzaju można by rozpocząć od krótkiej charakterystyki I Pracowni Rysunku, prowadzonej przez prof. Joannę Imielską i asystującą Jej dr Sonię Rammer. Pracownia ta cieszy się ogromną popularnością i zazwyczaj, każdego roku akademickiego, podejmuje współpracę z około pięćdziesięcioma osobami z różnych wydziałów poznańskiej szkoły sztuk pięknych. Decydują o tym, między innymi: interdyscyplinarny program Pracowni, panująca w niej aura tolerancji i otwartości, oraz osobowości prowadzących ją Artystek. Doświadczenia artystyczne prof. Imielskiej i dr Rammer interesująco wpływają na poszukiwania twórcze ich studentów i studentek. W I Pracowni Rysunku powstają różnorodne w charakterze prace, zarówno takie, które odnoszą się do technik rysunkowych, jak takie, które są edytowane poza obszarem tego rodzaju środków wizualnego obrazowania. Możliwa jest tutaj również interdyscyplinarna konfrontacja tradycyjnych i niekonwencjonalnych sposobów budowy wypowiedzi artystycznej – np. połączenie inwencji rysunkowej z medium fotografii czy strukturą książki artystycznej lub przestrzennego obiektu. I Pracownia Rysunku prezentuje często dokonania swoich podopiecznych poza murami macierzystej Uczelni oraz organizuje liczne plenery, także poza granicami naszego kraju, np. w Sieber w Niemczech. Warto podkreślić, że jest ona otwarta na eksperyment artystyczny, ale również skutecznie zapoznaje z tradycyjnymi sposobami i tropami wykorzystania możliwości klasycznego medium rysunku w indywidualnych poszukiwaniach studiujących w niej osób. Atmosfera życzliwości, tolerancji i poszanowania indywidualności studentów i studentek panuje także w I Pracowni Malarstwa, prowadzonej przez prof. Andrzeja Leśnika i as. Sebastiana Krzywaka. Prowadzący Pracownię Malarze zainteresowani są we własnych poszukiwaniach twórczych eksplorowaniem możliwości abstrakcyjnego budowania dzieła malarskiego, na zasadach zauważalnego dystansu wobec stereotypów i obiegowych przyzwyczajeń dotyczących strategii kreowania niefiguratywnych kompozycji pikturalnych. Ich zainteresowania abstrakcyjnością i jej malarskim potencjałem mają, co oczywiste, zauważalny wpływ na charakter studenckich obrazów powstających w I Pracowni Malarstwa, lecz nie ograniczają one zakresu wyboru malarskich konwencji i tropów, którymi podążać mogą studiujący tu młodzi adepci sztuki. W Pracowni powstają bowiem także obrazy figuratywne, bardziej tradycyjne w charakterze lub takie, które integralnie łączą elementy figuratywne i abstrakcyjne. Godne uwagi są również w dorobku Pracowni pewne dyskretne w charakterze eksperymenty, które związane są z naruszaniem „dyscyplinarnej” czystości powstających kompozycji, np. poprzez użycie nie wywodzących się z tradycji malarstwa tworzyw i materiałów oraz ich konfrontacja z podobraziem lub strukturą o rodowodzie „czysto” malarskim.

Pracownie specjalistyczne Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa reprezentuje między innymi Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, prowadzona przez prof. Joannę Hoffmann-Dietrich i as. Piotra Słomczewskiego. Pracownia ta rozpoczęła swoją działalność w roku akademickim 2011/2012. Program pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w progresywne i coraz intensywniej rozwijające się trendy, oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Pracownia utrzymuje żywe kontakty z różnymi środowiskami akademickimi, dając studentom i studentkom możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów, również poza murami UAP (we współpracy z instytucjami i laboratoriami naukowymi). Pracownia współprowadzi Klub Nauki i Sztuki we współpracy z Wydziałem Biologii UAM oraz prowadzi Galerię Klubu Nauki i Sztuki w Collegium Biologicum w Poznaniu. W ramach programu pracowni studenci realizują swoje własne projekty i/lub włączają się w interdyscyplinarne projekty pracowniane. Studenci mogą pracować w dowolnych technikach i mediach oraz wykorzystywać całe spektrum artystycznych strategii. Pracownia prowadzi również warsztaty z programów umożliwiających tworzenie dzieł interaktywnych. Do tradycji Pracowni należy coroczny udział w Ogólnopolskiej Nocy Naukowców i Nocy Biologów (we współpracy z poznańskim Wydziałem Biologii UAM) czy w Fascynującym Świecie Roślin. Z kolei Pracownia Projektów i Działań Twórczych, prowadzona przez dr Magdalenę Parnasow-Kujawę i dr. Marca Tobiasa Winterhagena, przygotowuje studiujące w niej osoby do pracy na obszarze warsztatów twórczych (warsztatów edukacyjnych i warsztatów kreacyjnych). Zajmuje się badaniami i projektami adresowanymi do ludzi w różnym wieku, odmiennych profesji i pochodzących z rozmaitych grup społecznych. Prowadzone w niej zajęcia mają charakter seminarium, prezentacji i warsztatów. W ich ramach odbywają się konsultacje i korekty, opracowanych przez studentów koncepcji działań. Pracownia funkcjonuje w formie konwersatoryjnej, co umożliwia dyskusję i ułatwia studentom dzielenie się własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz wnioskami. Pracownia Projektów i Działań Twórczych objęta jest patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę InSEA i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Współpracuje z wieloma przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli nauczania, placówkami edukacyjnymi, oświatowymi oraz ośrodkami sztuki i kultury. Ogromnym atutem Pracowni jest zaznajamianie grup studenckich z możliwościami medium filmowego, co z bardzo ciekawymi skutkami artystycznymi przeprowadza dr Marc Tobias Winterhagen. Wśród pracowni specjalistycznych Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa ewidentnie odrębny i unikatowy zarazem program reprezentuje z całą pewnością Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, prowadzona przez profesora Rafała Boettnera-Łubowskiego i asystenta stażystę Aleksandra Radziszewskiego. Pracownia ta powstała w 2013 roku i jako jedyna do tej pory w Polsce, czyni rdzeniem programowym swoich poszukiwań artystyczne zagadnienia autotematyczne, a więc między innymi kreowanie realizacji wizualnych przekazujących refleksje typu „sztuka o sztuce”. Pracownia nigdy nie narzucała i nie narzuca nadal jednego, preferowanego medium, a więc powstawać w niej mogą prace edytowane w ramach: fotografii, obiektu artystycznego, malarstwa, grafiki, rzeźby, filmu; ale również takie wypowiedzi twórcze, które łączą w sobie różne techniki, media czy stylistyczne konwencje. Poza tym wszystkim, studenci i studentki zapraszani są do indywidualnych poszukiwań, odnoszących się do ich własnych preferencji i zainteresowań twórczych, w pewnych przypadkach nawet kosztem odchodzenia przez nich od rdzenia głównych zainteresowań programowych Pracowni. Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki daje studiującym w niej osobom możliwość podejmowania polemicznych i dialogicznych odniesień do dziedzictwa dawnej i współczesnej sztuki. Zaprasza również do podejmowania prób „refleksyjnego skupienia” i „badania” rozmaitych problemów i zagadnień z dziedziny sztuki, obecnych w niej konwencji, tematów czy ujęć ikonograficznych. W związku z powyższym w Pracowni podejmowane są również dyskusje i wykłady dotyczące wybranych zagadnień z teorii i historii sztuki, a w obrębie programowych zainteresowań jednostki duże znaczenie mają zagadnienia dotyczące poetyki cytatu oraz intertekstualnych praktyk artystycznych. Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, podobnie jak I Pracownia Rysunku, Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych czy Pracownia Projektów i Działań Twórczych, wykracza poza mury Uczelni i prezentuje wybrane studenckie prace w uznanych galeriach w Polsce, takich jak, na przykład: Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, czy Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu.

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa posiada unikalną propozycję dla swoich studentów i studentek. Na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozwala zdobywać, zarówno określone doświadczenia artystyczne, jak i rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności przydatne w pracy we współczesnych instytucjach kultury. Nie można również zapomnieć o ważnym potencjale pozostałych wydziałowych pracowni rysunku i malarstwa, a więc: Pracowni Malarstwa, prowadzonej przez prof. Mariusza Kruka i dr Magdalenę Kleszyńską, Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego i as. Piotra Machy oraz II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku, którą niezwykle dynamicznie prowadzą: prof. Anna Tyczyńska wraz z as. Justyną Olszewską, podejmując bardzo często konstruktywną, pod względem artystycznym i poznawczym, współpracę z uniwersyteckimi placówkami naukowymi: np. z Instytutem Archeologii czy Instytutem Astronomii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Większość wymienionych powyżej pracowni posiada interdyscyplinarny program edukacyjny, co silnie koresponduje ze strategią rozwoju całości Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Atutem jednostki jest również niedawno powstały kierunek teoretyczny: kuratorstwo i teorie sztuki, w którego rozwój silnie zaangażowane/zaangażowani są znakomite teoretyczki i znakomici teoretycy pracujący obecnie na Wydziale, a więc między innymi: prof. Izabela Kowalczyk (obecna Dziekan Wydziału), prof. Marta Smolińska, prof. Izolda Kiec, dr Justyna Ryczek, dr Marcin Szeląg, czy dr Witold Kanicki, z których doświadczenia i inicjatyw korzysta znacząco także cała społeczność akademicka poznańskiej Uczelni.

Rafał Boettner-Łubowski /kurator wystawy/


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip