MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Nabór na stanowisko pracy

Nabór na stanowisko pracy

DYREKTOR
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:
młodszy specjalista

Dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy specjalista.

MBWA w Lesznie poszerza grono osób zajmujących się kreowaniem wizerunku instytucji, komunikacją z odbiorcą i przede wszystkim promocją i prezentacją sztuki współczesnej. Poszukujemy osób zainteresowanych kulturą i sztuką współczesną, którzy chcą działać. Chcemy współpracować z ludźmi kreatywnymi, odważnymi i nieszablonowymi.

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 5

STANOWISKO:
młodszy specjalista


WYMIAR ZATRUDNIENIA:
3/4 etatu

RODZAJ UMOWY:
umowa o pracę

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie,
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 5

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki artystyczne),
- znajomość obsługi komputera – pakiet Office,
- umiejętność posługiwania się programami do edycji audio i wideo, a także sprzętem o charakterze multimedialnym (projektory, rzutniki, nagłośnienie itp.),
- znajomość programów graficznych (Corel Draw),
- umiejętność projektowania katalogów, plakatów, zaproszeń, ulotek,
- odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość podstawowych zagadnień związanych ze sztuką współczesną,
- doświadczenie w pracy w dziedzinie kultury, pomysły na działalność promocyjną i edukacyjną,
- znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
- znajomość procesu wydawniczego i doświadczenie w nadzorowaniu procesu opracowywania druków towarzyszących wystawie,
- znajomość w mowie i piśmie jednego języka obcego na poziomie minimum średnio zaawansowanym,
- za dodatkowy atut będzie uważane doświadczenie wystawiennicze oraz przewodnickie,
- umiejętność pracy w zespole,
- obowiązkowość,
- odpowiedzialność, zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
- kultura osobista, zdolności interpersonalne,
- umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- działania związane z przygotowaniem i realizacją wystaw: organizacja transportu, montaż, demontaż, pakowanie wystaw,
- pomoc techniczna i merytoryczna przy organizowaniu imprez oświatowych, edukacyjnych i innych (warsztaty plastyczne, wykłady, projekcje filmowe, pokazy itp.),
- opieka nad stanem i sposobem przechowywania sprzętu wystawienniczego i multimedialnego oraz materiałów do organizacji wystaw,
- organizacja zaopatrzenia materiałów i sprzętu do realizacji wystaw,
- współpraca związana z promocją i organizacją wystaw oraz wydarzeń edukacyjnych (dystrybucja materiałów, prowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- zaopatrzenie i zlecenia usług,
- pozyskiwanie materiałów i wprowadzanych udoskonaleń technicznych związanych z prezentacją i upowszechnianiem sztuki współczesnej,
- pozyskiwanie środków na dofinansowanie działalności MBWA,
- obsługa komputerowo-informatyczna,
- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z kwalifikacjami pracownika.

Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko wraz z listem motywacyjnym,
2) życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, z poz.926 ze zm.”,
3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy itp.),
4) pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
5) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,
7) wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
Od kandydatów wymagana jest wiedza i udokumentowane doświadczenie w powyższym zakresie.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór”.
Listownie lub osobiście: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 5
lub pocztą elektroniczną: sekretariat@mbwa.leszno.pl
w terminie do dnia 7 września 2017 roku do godz. 14.00 (decyduje data wpływu)

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 520 54 27 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)


WYNIKI NABORU
Leszno, dnia 27 września 2017 r. 

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie informuje o wynikach naboru na stanowisko młodszego specjalisty. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono w dwóch etapach: oceny formalnej złożonych aplikacji  i rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach przeprowadzonej procedury Pan Rafał Jerzy Hewanicki uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur i został wybrany na oferowane stanowisko.

facebookyou tubegoogle picasabip