MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Nabór na stanowisko pracy

stanowisko:
montażysta wystaw
do dnia 31 stycznia 2019 roku,
do godz. 14.00

Nabór na stanowisko pracy

DYREKTOR
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: montażysta wystaw

Dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: montażysta wystaw.

MBWA w Lesznie poszerza grono osób zajmujących się kreowaniem wizerunku instytucji, komunikacją z odbiorcą i przede wszystkim promocją i prezentacją sztuki współczesnej. Poszukujemy osób zainteresowanych kulturą i sztuką współczesną, którzy chcą działać. Chcemy współpracować z ludźmi kreatywnymi, odważnymi i nieszablonowymi.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 5

STANOWISKO: montażysta wystaw

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 3/4 etatu

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na czas określony

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno

Wymagania formalne:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracach o charakterze remontowo-budowlanych, stolarskich, malarskich itp.,
- umiejętność obsługi różnego rodzaju urządzeń i sprzętów,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu i pracy w zespole,
- odpowiedzialność, operatywność, rzetelność, uczciwość,
- znajomość obsługi komputera – pakiet Office,
- umiejętność posługiwania się programami do edycji audio i wideo, a także sprzętem o charakterze multimedialnym (projektory, rzutniki, nagłośnienie itp.),
- odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne.

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki artystyczne),
- znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
- za dodatkowy atut będzie uważane doświadczenie wystawiennicze,
- znajomość podstawowych zagadnień związanych ze sztuką współczesną,
- doświadczenie w pracy w dziedzinie kultury, pomysły na działania aranżacyjne, promocyjne i edukacyjne,
- znajomość programów graficznych (Corel Draw),
- umiejętność projektowania katalogów, plakatów, zaproszeń, ulotek,
- znajomość procesu wydawniczego i doświadczenie w nadzorowaniu procesu opracowywania druków towarzyszących wystawie,
- znajomość w mowie i piśmie jednego języka obcego na poziomie minimum średnio zaawansowanym,
- odpowiedzialność, zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
- kultura osobista, zdolności interpersonalne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- działania związane z przygotowaniem i realizacją wystaw: organizacja transportu, montaż, demontaż, pakowanie wystaw,
- pomoc techniczna i merytoryczna przy organizowaniu imprez oświatowych, edukacyjnych i innych (warsztaty plastyczne, wykłady, projekcje filmowe, pokazy itp.),
- opieka nad stanem i sposobem przechowywania sprzętu wystawienniczego i multimedialnego oraz materiałów do organizacji wystaw,
- organizacja zaopatrzenia materiałów i sprzętu do realizacji wystaw,
- współpraca związana z promocją i organizacją wystaw oraz wydarzeń edukacyjnych (dystrybucja materiałów, prowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- zaopatrzenie i zlecenia usług,
- pozyskiwanie materiałów i wprowadzanych udoskonaleń technicznych związanych z prezentacją i upowszechnianiem sztuki współczesnej,
- obsługa komputerowo-informatyczna w zakresie zgodnym z kwalifikacjami pracownika,
- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z kwalifikacjami pracownika.

Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko wraz z listem motywacyjnym,
2) życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji określonych treścią ogłoszenia oraz w punkcie DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA”.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na wykorzystywane moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy. (niepotrzebne skreślić)

3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy itp.),
4) pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
5) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,
7) wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Od kandydatów wymagana jest wiedza i udokumentowane doświadczenie w powyższym zakresie.

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 1/2019”, listownie lub osobiście na adres: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno) lub pocztą elektroniczną: sekretariat@mbwa.leszno.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku do godz. 14.00 (decyduje data/godzina wpływu).

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 520 54 27 (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00).

Informacje dodatkowe: Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MBWA − www.mbwa.leszno.pl do dnia 19 lutego 2019 roku.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego (w ramach procesu rekrutacji): Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno; e-mail: sekretariat@mbwa.leszno.pl), jako pracodawca (zwane dalej MBWA w Lesznie).

 Cel i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. MBWA w Lesznie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 Informacje o odbiorcach danych: odbiorcą danych osobowych będzie MBWA w Lesznie.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w MBWA w Lesznie.

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 Okres przechowywania danych:
Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 Prawa osób, których dane dotyczą:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip