MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Nabór na stanowisko pracy

Nabór
na stanowisko pracy:
główny ksiegowy

Nabór na stanowisko pracy

DYREKTOR
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: główny księgowy

Leszno, dn. 6 marca 2020 roku

Dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI (Oferenta):
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 5

Opis pracodawcy:
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (MBWA jest samorządową instytucją kultury) promując sztukę współczesną, prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Organizujemy wystawy indywidualne i zbiorowe profesjonalnych twórców, zarówno z dużym dorobkiem artystycznym, jak i promujące młodych, dobrze zapowiadających się artystów. Prezentowane są prace z wielu dziedzin: malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, rzeźby, instalacji, sztuka video. W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej zaznajamiamy dzieci, młodzież i dorosłych z dorobkiem artystycznym twórców, co z kolei sprzyja zrozumieniu trendów panujących we współczesnej sztuce. W specjalnej ofercie prowadzimy sprzedaż unikatowych wyrobów artystycznych wykonanych przez profesjonalnych artystów.

Dodatkowe informacje o działalności MBWA: https://www.mbwa.leszno.pl.

STANOWISKO: główny księgowy
WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/4 etatu
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

OPIS STANOWISKA:
Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie planów, kalkulacji, sprawozdań, sprawozdań GUS, bilansu, rachunku zysku i start, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zgodnych z kwalifikacjami pracownika.

WYMAGANIA:
Wymagania niezbędne:


a) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

e) spełnia jeden z poniższych warunków:

1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

f) bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego, znajomość aktualnych regulacji ZUS,

g) znajomość ustaw o: prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, zamówieniach publicznych,

h) znajomość rozliczania wynagrodzeń i programu Płatnik, praca na programie Rewizor GT i Gratyfikant GT,

i) znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,

j) bardzo dobra organizacja pracy,

k) umiejętność pracy pod presją czasu i pracy w zespole,

l) odpowiedzialność, operatywność, rzetelność, uczciwość,

ł) znajomość obsługi komputera – pakiet Office,

m) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

n) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

- zdolności analityczne i planistyczne, umiejętność wnikliwej oceny faktów,
- umiejętność opracowywania planów i sprawozdań,
- systematyczność i konsekwencja w działaniu,
- kultura osobista, zdolności interpersonalne,
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Oferujemy:

- stabilność zatrudnienia - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- możliwość udziału w szkoleniach,
- realny wpływ na rozwój MBWA,
- realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko wraz z listem motywacyjnym,
2) życiorys (CV),
3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy itp.),
4) pisemne oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią zał. nr 2),
5) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zgodnie z treścią zał. nr 2),
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega (zgodnie z treścią zał. nr 2),
7) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych kandydata związanych z procesem rekrutacji i zgody na komisyjne zniszczenie złożonej oferty (zgodnie z treścią zał. nr 2).

Szcegóły w pliku pdf załączonym do strony. 


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip