MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Regulamin zwiedzania Galerii

Regulamin zwiedzania Galerii

Leszno, dn. 18 maja 2020 roku

Regulamin zwiedzania Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie

I. Postanowienia ogólne
1. Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie /ul. Leszczyńskich 5/ - zwana dalej Galeria MBWA, czynna jest dla zwiedzających: w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Galeria MBWA jest czynna od wtorku do piątku w godz. 11.00-18.00, a w soboty i niedziele w godz. od 14.00 do 18.00. Ze względów bezpieczeństwa Miejskiego Biura Wystaw Artystycznego w Lesznie – zwanego dalej MBWA i Zwiedzających powyżej określone godziny mogą doraźnie ulegać zmianom, o czym MBWA poinformuje na stronie www.mbwa.leszno.pl oraz poprzez ogłoszenie w siedzibie. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia MBWA, wysokości poszczególnych opłat dostępne są na stronie internetowej www.mbwa.leszno.pl lub w Galerii MBWA.
2. MBWA określa dopuszczalną maksymalną ilość osób w poszczególnych przestrzeniach dostępnych dla Zwiedzających, a w szczególności w Galerii MBWA (z aneksem sprzedażnym) znajdującej się w budynku na ul. Leszczyńskich 5. Informacja o maksymalnej dopuszczalnej ilości osób będzie udostępniana przed wejściem do poszczególnych przestrzeni i może podlegać zmianie z uwagi na wymogi sanitarne lub wymogi bezpieczeństwa wynikające ze specyfiki danej ekspozycji.
3. Wstęp do Galerii MBWA stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie (treść regulaminu dostępna jest w Galerii MBWA oraz na www.mbwa.leszno.pl. MBWA może zdecydować o czasowym zawieszeniu możliwości grupowego zwiedzania Galerii MBWA oraz korzystania z usług dodatkowych w tym m.in. oprowadzania.
4. Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 15 minut przed ich zamknięciem.
5. Odwiedzający zobowiązany jest do opuszczenia MBWA do obowiązującej godziny zamknięcia.
6. Ostatnia transakcja zakupu w aneksie sprzedażnym powinna zostać zakończona na 15 minut przed zamknięciem Galerii MBWA.
7. Zawieszeniu do odwołania podlega organizacja – w tradycyjnej formie – wernisaży, lekcji galeryjnych, warsztatów, konferencji, odczytów/wykładów, koncertów.
8. Wstęp na wystawy jest bezpłatny. Dyrektor MBWA może wydać osobne zarządzenie ustalające opłaty wstępu na wybrane wystawy czasowe.

II. Zalecenia sanitarne
1. Obsługa MBWA kieruje ruchem Zwiedzających, którzy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania jego poleceń. Dotyczy to w szczególności kolejności i ilości wejść do przestrzeni Galerii MBWA, kierunku zwiedzania, korzystania z wejść i wyjść.
2. W trakcie przebywania na terenie i w pomieszczeniach Galerii MBWA obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczki, chusty, przyłbice itp.).
3. Osoby oczekują na wejście do przestrzeni Galerii MBWA na zewnątrz.
4. Osoby oczekujące na wejście do Galerii MBWA oraz Zwiedzający jej przestrzenie zobowiązane są do zachowania dystansu minimum 2 metrów od innych osób.
5. Po wejściu do Galerii MBWA należy zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem znajdującym się w dozownikach w strefie wejścia do Galerii MBWA lub używać rękawiczek ochronnych.
6. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 6-osobowych będzie możliwe dla rodzin, a w przypadku osób ze sobą nie spokrewnionych z zapewnieniem 2 metrów odległości od siebie oraz przy przeliczeniu 15 m2 powierzchni galerii na osobę.
7. W trakcie zakupu w strefie aneksu sprzedażnego może przebywać tylko jedna osoba.

III. Zasady zwiedzania
1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
2. Na terenie MBWA, w tym podczas zwiedzania Galerii MBWA, należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników i/lub opiekunów ekspozycji MBWA.
3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym Zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie MBWA.
4. W MBWA zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie przebywania na jego terenie z zastrzeżeniem działu II ust. 2.
5. Na terenie MBWA i Galerii MBWA obowiązują następujące zakazy:
1) bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej z wyjątkiem tych oznaczonych odpowiednim symbolem graficznym lub tekstowym,
2) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,
3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika lub psa asystenta,
4) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,
5) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,
6) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
7) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,
8) głośnego zachowania (w tym m.in. rozmawiania przez telefon komórkowy), biegania, ślizgania po posadzce.

6. W szczególnych przypadkach MBWA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania i/lub filmowania wskazanych obiektów.
7. Zgody Dyrektora MBWA wymaga:
1) prowadzenie na terenie MBWA działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
2) organizowanie na terenie MBWA zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
3) prezentowanie na terenie MBWA transparentów, symboli i emblematów,
4) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.

IV. Pozostałe postanowienia
1. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
2. MBWA stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w pobliżu wejścia do Galerii MBWA i/lub aneksu sprzedażnego. Informacja może zostać także przekazana w formie ustnej przez pracownika dyżurującego lub opiekuna ekspozycji.
3. Wszelkie sprawy sporne na bieżąco rozstrzyga pracownik dyżurujący.
4. Odwiedzającemu MBWA przysługuje prawo do złożenia skargi w formie określonej odrębnymi przepisami prawa.
5. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do czasu jego odwołania.

DYREKTOR
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
/-/
Marcin Kochowicz


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip