MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Konkurs fotograficzny inspirowany twórczością Z. Rydet

ogłoszenie:
8 października 2021
nadsyłanie prac:
do 14 listopada 2021
rozstrzygnięcie:
26 listopada 2021

Konkurs fotograficzny inspirowany twórczością Z. Rydet

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza do wzięcia udziału w 

Konkursie fotograficznym inspirowanym twórczością Zofii Rydet

Jest on realizowany w trzech kategoriach związanych z Lesznem, a inspirowanych fotograficznymi cyklami Zofii Rydet:
"Mały człowiek"
"Zapis socjologiczny"
 "Czas przemijania"
Głównym kryterium klasyfikującym zdjęcia będzie przedstawienie na nich w wyżej wymienionych kategoriach min. portretów, scen przedstawiających ludzi na tle architektury miasta Leszna, elementów życia codziennego Leszna.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,
związanego z twórczością Zofii Rydet

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno).
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców regionu leszczyńskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzacja sztuki fotografii oraz wyłonienie najciekawszych zdjęć nawiązujących do cykli fotograficznych realizowanych przez Zofię Rydet.
4. Konkurs rozpoczyna się – podczas wernisażu wystawy Zofii Rydet "Idę dobrą drogą" – 8 października 2021 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 26 listopada 2021 roku w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5), podczas spotkania autorskiego ze Sławomirem Skrobałą (ZPAF).
5. Konkurs jest elementem projektu “Zofia Rydet. Idę dobrą drogą”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs fotograficzny adresowany jest dla osób od 16 roku życia.
2. Konkurs będzie realizowany w trzech kategoriach związanych z Lesznem (64-100), a inspirowanych fotograficznymi cyklami Zofii Rydet:
1/ "Mały człowiek"
http://www.zofiarydet.com/pl/library?archive=maly-czlowiek
2/ "Zapis socjologiczny"
http://zofiarydet.com/zapis/pl/library
3/ "Czas przemijania"
http://www.zofiarydet.com/pl/library?archive=czas-przemijania
3. Głównym kryterium klasyfikującym zdjęcia będzie przedstawienie na nich (w ww. kategoriach) m.in. portretów, scen przedstawiających ludzi na tle architektury miasta Leszna, elementów życia codziennego Leszna.
4. Nadesłane prace należy podpisać (imię, nazwisko) oraz wpisać kategorię ("Mały człowiek" lub "Zapis socjologiczny" lub "Czas przemijania").
5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu i ich rodziny.
6. Uczestnicy nadsyłają prace (wraz z wypełnionym zgłoszeniem do konkursu – zał. nr 1) od 8 października do 14 listopada 2021 r. (godz. 23.59) na adres: sekretariat@mbwa.leszno.pl, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz podpisane zgody i oświadczenia, o których mowa w punkcie “V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW”.
7. Uczestnik może wysłać maksymalnie trzy fotografie, w dowolnym wyborze kategorii.
8. Warunkiem uczestnictwa jest ponadto wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
9. Zdjęcia konkursowe przyjmowane są od uczestników w formie cyfrowej w formatach jpg. Wymagana rozdzielczość zdjęć: minimum 300 dpi; maksymalny rozmiar pliku: 20 MB.
Kolorystyka: czarno-biała.
9. Nie będą akceptowane prace:
a) które nie spełniają powyższych warunków,
|b) uczestników poniżej 16 roku życia,
c) które wcześniej zostały nagrodzone w innym konkursie fotograficznym.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Prace nadesłane do wyznaczonego terminu zostaną ocenione przez Komisje, zwaną dalej “Jury” powołaną przez Organizatorów.
2. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę kolorystykę zdjęć (czarno-białe), zgodność z tematem, kompozycję, światło, ciekawe ujęcia i kadry. Doceniana będzie ogólna refleksja nad rzeczywistością, zauważanie ciekawych motywów zwiazanych z poszczególnymi kategoriami, rozwiązania techniczne i walory artystyczne.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

IV. NAGRODY
1. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach. Nagrodami w konkursie będą publikacje związane z twórczością Zofii Rydet.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na profilu facebook.com/MBWALeszno w formie multimedialnej.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie, a także terminie i miejscu podsumowania konkursu (wraz z wręczeniem nagród) telefonicznie oraz/lub e-mailem.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych (tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego).
2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją i popularyzacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku /z późn. zm./ (zał. 2, punkt 1).
3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wykorzystanie swoich prac przez Organizatorów w celu stworzenia wystawy fotograficznej (zał. 2, punkt 2).
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dot. autorstwa prac i praw do dysponowania nimi (zał. 2, punkt 3).
5. Osoby, które nie wyraziły powyższych zgód i oświadczeń nie będą brane pod uwagę jako Uczestnicy Konkursu, a ich nadesłane zgłoszenia uważane będą za nieważne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników jednakże tylko z powodu nieprzewidzianych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych, czy też prawych.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje.

Załączniki znajdują się w pliku pdf poniżej. 


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip